1. Home
  2. Berater
  3. Anzhelika
Anzhelika Anzhelika

Psychologist

Anzhelika

Hilfe in Kriegssituationen
Russisch Polnisch Ukrainisch Englisch
Polen
Di, Mo, Do, Mi, Fr Heute verfügbar

Über “Anzhelika”

My name is Ange­li­ka Savchuk. I have expe­ri­ence work­ing with chil­dren with devel­op­men­tal dis­abil­i­ties, I also work with par­ents of chil­dren with autism, addi­tion­al­ly, I have expe­ri­ence work­ing with vic­tims of domes­tic vio­lence, as well as with elder­ly peo­ple with dif­fer­ent health needs.
I offer psy­cho­log­i­cal help and search for solu­tions in var­i­ous life sit­u­a­tions that may slow down or impede per­son­al and pro­fes­sion­al devel­op­ment. I will help you get out of dif­fi­cult expe­ri­ences. In my work, I always focus on the client (his char­ac­ter­is­tics and needs) and help to improve the qual­i­ty of his life, because I believe that every­thing in life is individual.

I can help you with:
— low self-esteem and life dissatisfaction,
— lack of motivation,
— work­place issues, pro­fes­sion­al burnout,
— self-assessment,
— anx­i­ety and chron­ic fatigue,
— dif­fi­cul­ties in rela­tion­ships with oth­ers and with your­self, — ques­tions relat­ed to the search for the mean­ing of life,
— cri­sis situations,
— feel­ing of guilt,
— immigration,
— other.

 

Меня зовут Анжелика Савчук. Имею опыт работы с детьми с нарушениями развития всех возрастов, также работаю с родителями детей с аутизмом, дополнительно имею опыт работы с жертвами домашнего насилия, также с пожилыми людьми с разными потребностями в здоровье.

Я предлагаю психологическую помощь и поиск решения в различных жизненных ситуациях, которые могут тормозить или препятствовать личностному и профессиональному развитию. Я помогу вам выйти из тяжелых внутренних переживаний. В своей работе всегда ориентируюсь на клиента (именно на его особенности и потребности) и помогаю улучшить качество его жизни, потому что считаю, что все в жизни индивидуально.

С чем я могу тебе помочь:

- низкая самооценка и неудовлетворенность жизнью, — отсутствие мотивации,
— проблемы на работе, выгорание на работе,
— самооценка и реализация,

- тревожность и хроническая усталость,
— трудности в отношениях с другими и с самим собой,

- вопросы, связанные с поиском смысла жизни, — кризисные ситуации,
— чувство вины,
— иммиграция,

- другое.

 

Мене звати Анжеліка Савчук. Маю досвід роботи з дітьми з порушеннями розвитку різного віку, також працюю з батьками дітей з аутизмом, додатково маю досвід роботи з жертвами домашнього насильства, а також з людьми похилого віку з різними потребами у здоров’ї.
Я пропоную психологічну допомогу та пошук рішення у різних життєвих ситуаціях, які можуть гальмувати або перешкоджати особистісному та професійному розвитку. Я допоможу вам вийти із тяжких внутрішніх переживань. У своїй роботі завжди орієнтуюсь на клієнта (саме на його особливості та потреби) і допомагаю покращити якість його життя, бо вважаю, що все у житті індивідуально.

З чим я можу тобі допомогти:
— низька самооцінка та незадоволеність життям,
— відсутність мотивації,
— проблеми на роботі, вигорання на роботі,
— самооцінка та реалізація,
— тривожність та хронічна втома,
— труднощі у відносинах з іншими і з самим собою, — питання, пов’язані з пошуком сенсу життя,
— кризові ситуації,
— почуття провини,
— імміграція,
— інше.

 

Nazy­wam się Ange­li­ka Savchuk. Mam doświadczenie z dziećmi z zaburzeni­a­mi roz­wo­jowy­mi w różnym wieku, również pracu­ję z rodzi­ca­mi dzieci z autyzmem, dodatkowo mam doświadczenie z ofi­ara­mi prze­mo­cy domowej, także z osoba­mi w starszym wieku o zróżnicowanych potrze­bach zdrowotnych.

Ofer­u­ję pomoc psy­cho­log­icz­ną oraz poszuki­wanie rozwiązania w różnych sytu­ac­jach życiowych, które mogą hamować lub utrud­ni­ać rozwój oso­bisty i zawodowy. Pomagam wyjść z trudnych

doświadczeń wewnętrznych. W pra­cy zawsze sku­pi­am się na klien­cie (na jego cechach i potrze­bach) oraz pomagam popraw­ić jakość jego życia, ponieważ wierzę, że wszys­tko w życiu jest indy­wid­u­alne. W czym mogę pomóc:
— niskie poczu­cie włas­nej wartości i niezad­owole­nie z życia,

- brak poczu­cia sensu,
— prob­le­my w pra­cy, wypale­nie zawodowe,
— samooce­na i realizacja,
— lęk i chron­iczne zmęczenie,
— trudności w relac­jach z inny­mi i ze sobą,
— pyta­nia związane z poszuki­waniem sen­su życia, — sytu­acje kryzysowe,
— poczu­cie winy,
— imigracja,
— inne.

Die von Ihnen angebotenen Fachbereiche

Hilfe in Kriegssituationen
Standard call € 0,00 / 90 min

“Anzhelika” Antworten

Keine Online-Konsultation.

Artikel

Noch kein Artikel veröffentlicht.
Share profile:
X

Lieber Klient,
herzlich willkommen auf meiner Seite! Wie kann ich Ihnen helfen?
(Ich werde mein Bestes tun, um Ihnen so schnell wie möglich zu antworten)